ZDRAVÝ ČESNEK MÁČENÍ SADBY - pro 1 kg sadby

číslo produktu: Za5054
Cena
185
Cena EUR
7,76
Původní cena
0
Ušetříte
0
Skladem
ks
Varianty
Název Množství Kód Skladem Cena
ZDRAVÝ ČESNEK MÁČENÍ SADBY - pro 1 kg sadby - Za5054 skladem
185 Kč
ZDRAVÝ ČESNEK MÁČENÍ SADBY - pro 1 kg sadby
Množství ks 1 ks
 • Souprava dvou přípravků (Clonoplus a Sulka Extra) pro hnojení sadby máčením a poprachu stroužků česneku. Je schopna rozkládat patogenní houby.

  Charakteristika: Kombinovaný přípravek – sada přípravků

  Účinné látky: Clonoplus – konidie 4 kmenů Clonostachus                                                                                                 Sulka Extra – 9,8 – 9,8 – 7,3 +11 S (síra) + mikroprvky

  Působení přípravku: 

  1.  Clonoplus je pomocný rostlinný přípravek ve formě dispergovatelného (smáčitelného) prášku bělavé barvy mírně houbového pachu.  Ve vodě je nerozpustný, s vodou tvoří suspenzi. Clonoplus obsahuje spory hub přirozeně se vyskytujících v půdě, které mají schopnost rozkládat pro rostlinu organické zbytky v půdě a tím zvyšovat příjem živin z půdy. Podporují tvorbu bakteriálních hlízek. Zvyšují odolnost rostlin proti stresu, zvyšují počet vzešlých rostlin, zvyšují dynamiku růstu rostlin.

  Přípravek je rovněž schopen přes zimní období rozložit sklerocia, mikrosklerocia a chlamydospóry patogenních hub (ClavicepsSclerotiniaBotrytisRhizoctoniaVerticillium).

  Clonoplus je určen k aplikaci do půdy. Není určen k postřiku nadzemních částí rostlin.

  2.  Sulka Extra – kapalné půdní speciální hnojivo

  Hlavním účelem Sulky Extra je dodání obsažených živin rostlinám a při tomto použití je jako vedlejší efekt vzhledem k vysokému obsahu polysulfidické síry pozorováno omezení výskytu některých živočišných škůdců (např. háďatko zhoubné na česneku při hnojivém máčení sadby před výsadbou).

  Použití: 

  1. Sulka Extra: Hnojení sadby máčením před výsadbou (doba máčení  6 – 12 hodin, nechat zaschnout)
  2. Clonoplus:  je určen k aplikaci do půdy. Není určen k postřiku nadzemních částí rostlin. Přípravek lze aplikovat na povrch půdy s následným zapravením do hloubky cca 5 – 10 cm před setím.

  Česnek je možné ošetřit přípravkem Clonoplus až 3x:

  1. Ošetření před výsadbou: připravíme suspenzi tak, že 10 g přípravku Clonoplus rozmícháme ve 200 ml vody (stačí k ošetření 1 kg česneku), kterou vlijeme na 1 kg stroužků v PE sáčku nebo nádobě a v průběhu ½ hodiny několikrát řádně protřepeme, aby všechny stroužky byly zcela smočeny, pak obsah vysypeme a necháme do druhého dne oschnout. Nespotřebovanou suspenzi je možné použít k dalšímu ošetření. Lze také stroužky česneku nejdříve zvlhčit vodou s adhezivem tak, aby všechny stroužky byly dokonale zvlhčeny, a pak je zaprášit přípravkem v množství 10 g/kg a po protřepání je nechat oschnout.
  2. Ošetření zálivkou těsně po vzejití  –  na povrch záhonu aplikovat zálivkou suspenzi Clonoplus (2 – 4 g/10 l vody/ 10 m2).
  3. Ošetření zálivkou na jaře po rozmrznutí půdy – v případě podzimních výsadeb česneku  (aplikovat zálivkou suspenzi Clonoplus 2 – 4 g/10 l vody/ 10 m2).

  Dávkování: Souprava je na 1 kg sadby česneku.

  Rizikovost:

  Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Signální slovo: Nebezpečí

  Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

  Bezpečnostní pokyny:

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a tvář.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
  Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
  EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
  EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

  Upozornění: Tyto údaje jsou pouze informativní. Pozorně čtěte příbalový leták a návod k použití!

  Bezpečnostní list ZDRAVÝ ČESNEK PLUS