Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ VOP “) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy / licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Květoslava Hlavíková - AGRI Slatinice (dále jen „AGRI“ jako Prodávající “), IČ 12682462 DIČ CZ5657291310, se sídlem Slatinice 302, 783 42 Slatinice jako prodávající a na straně druhé je kupující (dále jen „ Kupující “).
 

Další informace o AGRI jsou uvedeny na webu www.agrislatinice.cz v sekci „O nás“ https://www.agrislatinice.cz/o-nas av části „Kontakt“ https://www.agrislatinice.cz/kontakt
Kupující  je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem  je každý, kdo mimo rámec vaší podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu vašeho povolání uzavřít smlouvu s AGRI nebo s jinou osobou. 
Podnikatelem je deset, kdo vykonává vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se zaměřuje na systematickou činnost podle požadavků uživatelů. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitelů, kteří uzavírají smlouvy Související s vlastním obchodem, výrobou nebo obdobnými činnostmi, pokud jde o samostatnou výkonnost vašeho povolání, osoby, kteří mají jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí deset, kdo říká v souladu s předchozí větou v rámci svého podnikatelského výkonu. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak se píše na vědomí, že pro své zákazníky platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podřízené objednávky potvrzuje, že se jedná o předběžné uzavírání smluv s informacemi o VOP, vyhledávající nedílnou součást tvořící sdělení před uzavřením smluv sjednané v článku II, reklamační řády, podmínky ochrany osobních údajů a dokument „cestují“, a že s nimi souhlasíte, to ve znění platného a efektivního v momentě dostupného nákupu. 

Kupující si je třeba koupit, koupit, koupit, koupit, koupit, koupit, koupit, koupit, koupit, koupit, koupit, koupit, koupit, koupit, nakupovat

Kopii VOP kupující jako příloha rezervace objednávky na zadanou emailovou poštou. Fakturu vybavené základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, platby Kupující jako součást dodaného zboží, dle objednávky spotřebitele. V případě osobního odběru zákazníků účtenku v kamenné prodejně AGRI. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na uvedené seznamy jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou poštu, kteří kupující uvede při objednávce.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

AGRI sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se základními poplatky
 2. Žádáme o získání kupní ceny před obdržením kupujícího od AGRI, příp. povinnost platit předem nebo obdobně využít se žádostí o nákupy na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vhodné a poskytovány;
 3. AGRI neuzavírá smlouvy, které lze opakovaně uspokojit, hledat smluvní zprostředkovatele, nejkratší dobu, po dohodě smluvní strany zavazovat, sdělit příjemce platby, včetně údajů o ceně, nebo zjistit totožnost za jedno zúčtovací období, zobrazit vždy, je to tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovány AGRI uváděny včetně DPH, včetně výhodných poplatků, které jsou k dispozici zákonem, náklady na dodání zboží nebo služby, které jsou vybírány podle zvolených metod a poskytovatelů dopravních prostředků a úhrady;
 5. v případě, že kupující je spotřebitel, má právo spotřebitele od smlouvy odstoupit (není-li nijak uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i. kupní smlouvu, ode dne obdržení zboží

ii. smlouvu, pochybnost je několik druhů zboží nebo dodání zákazníka, ode dne obdržení poslední dodávky zboží; nebo

iii. smlouvu, nevýhodou je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne obdržení první dodávky zboží;

iv. Fotografie mohou být zasílány na adresu sídla AGRI, na e-mailovou adresu AGRI, sdělit osobně v prodejně AGRI, sdělit prostřednictvím telefonátu.

 1. zákazníci mohou odstoupit od smlouvy:

i. o poskytování služeb, které AGRI splňuje závazné souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

ii. o dodávce zboží nebo službách, cena levně na výchylkách finančních trhů, které jsou na vůli AGRI, nebo máte šanci během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

iii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

iv. o dodávce zboží, které nepodléhá rychlé zkáze, snadno i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;

v. o opravě nebo údržbě prokázané v místě, kde je spotřebitelem; to znamená, že není nutné, aby bylo možné provést kontrolu nad tím, než se obrátí na jiné osoby;

vi. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitele z obalu vyňal z hygienických důvodů, které není možné vrátit;

vii. o dodávce zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového programu, při porušení jejich původního obalu;

viii. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

ix. o dopravě nebo využití volného času, kde podnikatel tato výhoda poskytuje v rámci podpory svých;

X. o dodání digitálního obsahu, který je dodán na hmotném nosiči a byl dodán se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, AGRI můžete získat v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nebo od smlouvy smluvní odstoupit.

 1. v případě odstoupení od smlouvy o spotřebitelských nákladech s navrácením zboží, a to i o smlouvě s uzavřenou cestou pomocí komunikačních prostředků na dálku, nákladů za navrácení zboží, kdy toto zboží nemůže být vráceno pro vaši vlastní obvyklou poštovní cestu;
 2. spotřebitelé mají povinnost odhadnout částku ceny v případě odstoupení od smlouvy, rizika poškození poskytovatele služeb a uspokojení již začalo;
 3. v případě, že spotřebitel má stížnost, může toto uplatnění Prostředí e-mailové adresy AGRI, případně se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 4. V případě předobjednávky zboží Kupující je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se může lišit. O dostupných cenách bude AGRI Kupující informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží AGRI. AGRI vrácen, nebo kupující doplacen před dodáním zboží, kde kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. AGRI si u zboží, které mohou předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě, že dojde ke změnám dodávky (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změnit-li se okolnosti, zlé AGRI vycházela v době předobjednání zboží Kupující do té míry, že na AGRI není možné rozumně hledět, má AGRI právo předobjednávat zrušit bez dalších informací o kupujících.
 5. její kontaktní e-mailovou adresu je agrislatinice@agri.cz ..

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouva může kupující uzavřít tak, že přijme návrh na uzavření smlouvy na webu provozovaný AGRI, který chce uspokojit (zboží, služba, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu je možné uzavřít smlouvy asistovat pracovník AGRI, ať už máte na pobočce nebo po telefonu nebo emailové objednávce. Než kupující závazně obdržíte, má kupující právo omezit své závazky, rezervaci i způsob úhrady, tj. Ověřte všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupující smlouva umožňuje kupující kupující po zvolení dopravy a přijímá platby a přijímá objednávky AGRI, při případných chybách při přístupu k datům AGRI nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy AGRI neprodlenějící Kupujícímu informačnímu emailu na Kupující zadaný email.

VOP včetně reklamního řádu AGRI. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnutých cen) lze využít nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po uplynutí doby pěti let od té doby, kdy nejde vstoupit do styku s právními předpisy, za účelem dosažení úspěšného splnění a není přístupná třetina nezúčastněných uživatelů. Informace o jednotlivých výrobcích, které vedou k tomu, aby uzavíraly smlouvy, jsou z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouva se AGRI zavádí, že kupujícímu oblečení, která obsahuje digitální licenci / licenci, která je kupuje, kupuje, nabírá vlastnické právo / licenci, kupující uzavírá, že věc / digitální obsah převádí a zaplatí AGRI kupní cenu.

AGRI si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující pobyt vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se jedná o oprávněnost v případě zakoupení licence či služeb.

AGRI Kupujícímu oděvní věci, vhodné i doklady, které jsou k věci související, a kupujícímu nabírající vlastnické práva k věci / licenci v souladu se smlouvou.

AGRI splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, přijmout-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu oznámit.

Má-li AGRI věc, která je kupující, je kupující (podnikateli) před odesláním první přepravce pro kupující a kupující, která uplatňuje právo z přepravní smlouvy před dopravcem, AGRI je kupující, kupující, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje, kupuje a kupuje.

Je-li třeba koupit digitální obsah, hledat předmět koupě za oděvní okamžikem, kdy AGRI Kupujícímu doručit e-mailovou zprávu s odkazem na jeho stažení nebo kdykoli odkazem na stažení stáhnoutstupní v jeho uživatelském profilu. AGRI upozorňuje, že odkaz na stažení digitálního obsahu je platný pouze po uplynutí 14-dnů. Kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout v této době.

Dodání-li AGRI větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

AGRI odevzdá Kupujícímu předmětu koupě v ujednaném množství, kvalitě a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí AGRI věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak je třeba hledat věci, které chrání. Stejným spôsobom opatří AGRI věc pro přežití.

3. Přechod rizika škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. V případě, že máte nárok na jiné věci a vady v dokladech nutných pro použití věcí.

Právo kupujícího z pohledu možného poškození kupující, může mít věc při přechodu nebezpečí poškození na kupujícího, být se projeví až později. Právo kupujícího založit i dříve vzniklá vada, AGRI způsobila porušování své povinnosti.

Kupující věc podle možností prohlédnout si riziko škody na věci a přesvědčit se o vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupující převetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s AGRI umožnilo nakládat.

Škoda na věci, vznikající po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícím, nemá vliv na jeho povinnost platit kupní cenu, ledaže AGRI škodu způsobila porušení vašeho závazku.

Prodlečení stran s očekávanými věcmi | Chcete-li platit i, prodlévá-li stranu s placením, které je předání věcí podmíněno.

4. Odpovědnost AGRI

AGRI odpovídá Kupujícímu, že věc při očekávání nemá vady. Zejména AGRI přesně Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc čekal,

 1. má vlastní vlastnosti, které si strany ujednaly, chybně-li ujednání, jaké vlastnosti, které AGRI nebo výrobce objeval nebo které kupující očekával s pohledem na zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k tomu, kdo pro její použití AGRI uvádí nebo ke kterému říká věc tohoto druhu;
 3. je věc v počtu, množství nebo hmotnosti; A
 4. věc vyhovuje zákonům právních předpisů.
 5. projeví-li se v průběhu několika měsíců od obdržení, má za to, že věc byla vadná již při obdržení.
 6. kupující je oprávněné uplatnění práva zbožím, které se vyskytuje u spotřebního zboží v době dvouměsíční čtyřměsíců od obdržení, není-li uvedeno jinak, aby nebylo možné zjistit:

i. u věcí prodávaných za nízkou cenu na vadu, pro nižší cenu ujednána;

ii. na opotřebení věcí způsobených bezpečnými obvyklými uživateli;

iii. využijte věci na to, aby vaše aplikace nemohly být použity nebo opotřebovány; nebo

iv. vypadá-li to z toho věcí.

v. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněné uplatnění práva z dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se sleva zkrátí pouze do data identifikovaného na obal zboží.

Spotřebitel není schopen znát, že jsou-li všichni se zbožím poskytující dárky, není možné uplatnění práva z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne obdržení zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnění práva z vadného plnění.

Jednotlivé lhůty blíže ciele Reklamační řád.

Pro kupujícího podnikatele může být časová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li k tomu, aby bylo možné uvést zboží, které je třeba uvést, takto uvedená lhůta má svoji. Právo na nákupy kupujících, kteří hledají věci, které kupují před získáním věcí, které vědí, že věci mají na palubě, nebo na nákupy, které kupují vadu sám způsobil.

Má-li věc věc, z níž je AGRI zavázána, je-li to věc prodávaná za nízkou cenu nebo je věc použitelná, má Kupující místo práva na změnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatného porušování smluv, má Kupující právo:

 1. na odstranění nových věcí bez nutnosti dalších věcí, nebo na to, jak hledat na povaze v nepřímých hodnotách, ale také v případě, že máte k dispozici pouze jiné věci, kteří mohou nakupovat, požadovat jen změnu peněz; není-li to možné, že odstoupit od smlouvy. Je-li to, že není k dispozici, je možné, že je to možné.
 2. na odstranění vady opravou věcí;
 3. na přiměřenou slevu z kupních cen; nebo
 4. odstoupit od smlouvy

Kupující sdělující AGRI, případné právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu možná Kupující změnu bez souhlasu AGRI; na neplatí, žádal-li Kupující poškození vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li AGRI v přiměřených lhůtách či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující žádat o místo odstranění v poptávce, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezávislí-li si kupující právo, má právo jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu iv případě, že mu AGRI nemůže dodat novou věc bez vada, změnit její součást nebo věc hledat, najít iv případě, že AGRI nezjistí nápovědu v přiměřené době nebo že podle zjednání nápovědy zvýší počet uživatelů.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smluv, má Kupující právo na odstranění vady, ušetří na nevýhodné slevu z kupních cen.

Dokud kupující nepoužitelný zákon na kupní ceny nebo neodstoupí od smluv, nemůže AGRI dodat, co chybí nebo vyloučit právní vadu. Ostatní vady mohou AGRI odstranit podle vašich možností opravou věcí nebo dodáním nových věcí.

Neodstraní-li AGRI vadu věcí včas nebo vadu věcí odmítne odstranit, může kupující žádat slevu z kupní ceny, může mít od smlouvy odstoupit. Prověřená volba možná Kupující změna bez souhlasu AGRI.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodávku nových věcí, nebo na výměnu majetku má kupující iv případě, že je možné provést kontrolu, pokud existuje věc, která může vést k opakované události v opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující - spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nových věcí vrátíte Kupující firmě AGRI na její náklady věcně dodanou (včetně dostupných náhradních doplňků).

Neoznámil-li kupující bez zbytečného odkladu, kdo by mohl získat včasnou prohlídku a dostatek péče o sebe, soud mu právo z vadného uspokojení nepřizná. Máte-li se na sebe, platíte, máte-li na vás upozornit bez zbytečného odkladu, co ji můžete využít.

8.  Záruka za jakost

Záruky za jakost se AGRI zavřít, že věc bude po uplynutí doby způsobilá k použití pro běžné účely, nebo že si zachováte obvyklé vlastnosti. Tyto účinky mají i potvrzení záruční doby nebo doby použitelnosti věcí na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běžící od oděvu věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy, běží od dojití věcí do místa určení. Má-li nakoupenou věc, kterou provozuje někdo jiný, než AGRI, zajišťuje záruční dobu, která je k dispozici, když je uvedeno, že se jedná o provoz, kde kupující objednal, že se jedná o provoz, který nejde o třítýdenní, od obdržení věcí a řádek, a poskytuje poskytovatele k provedení služeb vyžadnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupující vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první spuštění ode dne smlouvy smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne obdržetí zboží;
 2. smlouvu, pochybnost je několik druhů zboží nebo dodání zákazníka, ode dne obdržení poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouva, nesplněná povinnost je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne obdržení první dodávky zboží.
 4. AGRI umožňuje spotřebiteli odstoupit pomocí zasílání textu prostřednictvím e-mailové adresy agrislatinice@agri.cz       

Odstoupit potenciálně přijmout, a to na adresu:

Květoslava Hlavíková

AGRI Slatinice

Slatinice 302

783 42 Slatinice

Odstraňování spotřebitelských smluv, zašifrování nebo předběžné AGRI bez zbytečného odkladu, nejbližší do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od AGRI obdržíte, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit peníze, tj. včetně dostupného doplňkového příslušenství, s kompletním dokumentováním, nepoškozeným, čistým, bez možnosti originálního balení, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží získal. V případě odstoupení, kdy se koupí zařízení s nádrží na palivo, může být v očekávaném nákupu kupující nádrž prázdná.

Pokud jde o spotřební zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.), Pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném původním balení.

Rozhodčí-li se spotřebiteli pro odstoupení v uvedené lhůtě, AGRI se počítá s tím, jak snížit náklady na doručování zboží na poštu karty, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel může odhadnout, že se jedná o zboží, které vzniklo v souvislosti s nakládáním s tímto zbožím, jinak než s nakládáním s nakládáním na jeho vlastní a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může AGRI požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení hrozbám a zamezení legalizace výnosů po přijetí z trestné činnosti. Bez předložení žádného z těchto dokladů může AGRI odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu AGRI bez zbytečného odkladu, nejlíš do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které získáš na základě smlouvy přijal, obdržel;

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, AGRI není povinná vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebitele dříve, než je spotřebitelské zboží předá nebo prokazování, že zboží firmě AGRI odeslal.

Kupující si uvědomili, že jsou-li se zbožní poskytovatelé dárků, je darovací smlouva mezi AGRI a kupující uzavřeni s podmínkou, že mají-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbýt účinnost a závazek je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit je možné Související odesílání dárků včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že jsou tyto vrácené zpět, budou tyto hodnoty vnímány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má AGRI právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska.

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50 000, - Kč vč. DPH.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bude na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, aby se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nemůže být v původním obalu včetně možných složek a příslušenství, kupující je třeba si uvědomit, že AGRI má nárok na vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která AGRI vykompenzuje náklady, které jsou levnější proložit na znovuuvedení zboží do prodeje.

Kupující nelze odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nových věcí, pravděpodobně-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržet. To neplatí,

 1. --ke ke změně ke důsledku důsledku důsledku ke důsledku;
 2. použitil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobilý-li kupující nemožnost vrácení věcí v nezměněném stavu chybějícím opuštěným; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, zůstává pozměnil-li věc při obvyklém použití; Když se vrátíte kupující AGRI, můžete se vrátit, a dá AGRI kompenzaci výše, v malém z použití věcí.
 5. neoznámil-li Kupující vadu věcí včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupující je-li Kupující právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisů v hotovosti na pobočce AGRI, pak příslušná částka bude předána pouze jiným oprávněným osobám, které mají za následek právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, který má prokazování úředníků ověřenou plnou mocí, ať už je osoba, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícím na webové stránce www.agrislatinice.cz.

3. Odstoupení od smlouvy firma AGRI v případě chyby v ceně zboží

Mimo očekávané zákonem je AGRI oprávněná odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odebírat z smluv podle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne, kdy jste nakupovali smlouvu mezi kupujícími a AGRI, kteří AGRI a kupujícímu ukládali, objednávali nebo dávali najevo, že od smlouvy získali.

Pokud kupujete zaplacenou částku kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet, nejde o 14 dní ode dne, kdy máte nárok na odstoupení od smlouvy ze strany AGRI.

 

 

V. ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu  www.agrislatinice.cz  jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s vaší návštěvou, kdy je k dispozici chybné ceny viz.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všechny ostatní daně a poplatky, které mohou spotřebitelé využít k nákupu zboží, aby si mohli zjistit případné poplatky za dopravu, dobíjení a náklady na komunikaci, prostředky na dálku, které jsou uváděny v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující nehledě na to, že ceny jsou uvedeny v produktech, které uvádějí ceny za produkt, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích, kteří mají v konečném součtu všechny zakupované produkty, které nejsou k dispozici, mohou být použity k nákupu v počasí zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy v košíku Kupující.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při zadání počtu kusů akčního zboží nebo po uplynutí časového období určenou.
Původní cena znamená cenu zboží / služby / licence, za nižší předmět zboží / služby / licence AGRI nabízela bez zohlednění výhodných bonusů, marketingové kampaně na podporu prodeje a prodeje slevových akcích na své provozované eshopy, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, stranou bude vždy z ta ta cen která, která která refle refle lépe cen lépe lépe lépe lépe lépe lépe lépe lépe lépe lépe lépe lépe lépe cen cen cen cen lépe cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen cen

Kupující si uvědomí, že je možné, aby si uzavřel smlouvu mezi AGRI a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objednala zboží za cenu, kterou zveřejnil kupující zboží v případě poškození interního informačního systému AGRI, je AGRI povolenou od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. AGRI v takovém případě Kupující upozorňuje na konkrétní skutečnosti. Příklad, kdy může být k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna nebo více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 50%, přičemž podle zboží bylo uvedeno zvláštní marketingové kampaně nebo výprodejové akce určené speciálním symbolem.
 • AGRI upozorňuje, že informační systém AGRI uvádí iu zboží se zjevně chybnou informací o tom, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží opravdu zlevněné nebo jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat AGRI a informace o správnosti cen si ověřit.

AGRI si vyhrazuje právo na uzavření kupní smlouvy za neplatně uzavřenou, pokud jde o zneužití osobních údajů, zneužití platebních karet apod., Nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, nebo pokud jde o informaci, bude kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech může kupní smlouva platně vzniknout a zároveň kupující bere na vědomí, že je AGRI oprávněná žádost o podporu mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VI. Objednávání

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávky je možné následujícími způsoby:


A. prostřednictvím elektronického obchodu AGRI (dále jen „e-shop“);
b. elektronickou poštou, na adrese agrislatinice@agri.cz;

C. osobně v provozovně AGRI;
d. telefonicky.

Objednávky vhodné na pobočce mohou realizovat kdykoli v rámci otevírací doby této pobočky.

Případná změna otevírací doby je aktualizována na webových stránkách https://www.agrislatinice.cz/kontakt . Dostupné telefonické objednávky zboží je možné realizovat v pondělí až Pátek od 09:00 do 17:00, v sobotu od 8:00 do 11:00 hodin.

Délka doručování objednaného zboží a ceny dopravy je závislá na dopravě, která je součástí kupujícího zvoleného zboží v rámci vaší objednávky.

VII. Platební podmínky

AGRI akceptuje následující platební podmínky:

 • Hotově / karta na prodejně
 • On-line e-shop Kartou
 • Na dobírku e-shop
 • Přes online bankovnictví e-shop

Zboží zůstává do úplného zaplacení a obdržení ve vlastnictví AGRI, riziko poškození na věci přechází do nákupu zboží.

Fakturační údaje Kupující nelze použít zpětně po nákupuní objednávky.

AGRI si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané platby platit vlastní uvážení.  

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinně vystaven kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat příjemce online daně; v případě výpadku zařízení nejpozději do 48 hodin.

V případě platebních karet na pobočce je Kupující povinen zakrýt údaje o vaší platební kartě a váš kód PIN.

Vrácení peněz

Výkupní transakce s uzavřenými smlouvami s AGRI nebo budou-li kupujícímu vráceny peněžní prostředky z ostatních důvodů, vrácené AGRI Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

VIII. Dodací podmínky

1. způsoby dodávky

Všechny dostupné způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny najdete na webové stránce www.agrislatinice.cz/zpusob-dopravy ;

V případě zásahu vyšší moci nebo výpadku informačního systému AGRI nenese platnost za opožděné dodávky zboží.

2. Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může AGRI nebo její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení hrozbám a uznání legalizace výnosů po přijetí z trestné činnosti. Bez předložení žádného z těchto dokladů může AGRI nebo její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto potvrzuje s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu právnické osoby, ať už osobní, kdo má prokazování ověřenou plnou mocí, zda je osobní, který je zobrazen jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.agrislatinice.cz. Zboží zakoupené-kupující-schopné interaktivní výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předobjednáno na nákup a prodej zboží, které je v době čekání na nákup, plátno je 0% sazba DPH, nebo je možné obdržet adresu sídla či provozovny uvedenou v obchodním, živnostenském či obdobným rejstříku.  

Kupující je povinen při dodání překročit spolu s dopravním stavem zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození kontejnerů) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není v obchodě s kupní smlouvou, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je to poškozením popsat v předpovědním protokolu přepravy.

Neúplnou nebo poškozenou poštou je třeba neprodleně oznámit e-mail na adresu  agrislatinice@agri.cz , sepsat s dopravním protokolem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou firmě AGRI. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupující práva věc reklamovat, získat žádné AGRI možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

V případě, že výherce vyhraje v soutěžích pořádaných AGRI, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl vyhlášen AGRI a nebo přijímající firma AGRI, výsledky vašich soutěží. Nárok na výhru zaniklých marných výhonků, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele. 

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se vztahují k reklamačním řádům AGRI a příslušným právním předpisům ČR. Jako záruční listina je pravděpodobné doklad o zakoupení (datum viz reklamační řád)

X. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky a budou řešeny příslušné výpomoci České republiky. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) se shoduje s čl. 6 této úmluvy nepoužní.

Případné spory mezi AGRI a kupující vhodné řešit se mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, který je vhodný pro českou obchodní inspekci nebo sportu v řece on-line pomocí toho, kdo chce   ODR platformy . Více informací o mimosoudním řešení sporů najdete na stránkách www.coi.cz/informace-o-adr . Než bude možné přistoupit k mimosoudnímu řešení sporu, pak AGRI může kupujícímu očekávat kontakt na AGRI pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro požadovaný překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platíte tlumočení smlouvy v českém jazyce.

1.11. 2019 a ruší předchozí znění VOP včetně fotografií, které jsou k dispozici v sídle provozovny AGRI nebo elektronicky na www.agrislatinice.cz

 

Ochrana osobních údajů

dle nařízení EU 2016/679 - GDPR

 

Respektujeme Vaše soukromí. Pro vyřízení objednávky, vč. zaplacení a dodání zboží požadujeme znát vaše osobní údaje, jako  jméno, příjem, e-mailový a telefonní kontakt, poštu pro doručování a poštu pro fakturaci . Tyto údaje jsou důležité pro vaše identifikaci, vč. případné komunikace s Vámi.

Vyjmenované údaje z objednávek jsou předávány smluvním přepravci  GLS.cz  pro řádné dodání zboží a následné fakturace za jeho přepravu.

Zpracovateli provozních a účetních podkladů je  STORMWARE  sro Jihlava a  ORBINET  sro  Olomouc

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme pomocí e-mailových dotazníků v rámci programu „Ověřeno zákazníky“, do kontaktuž je náš e-shop zapojen. Zasílání dotazů a hodnocení prokázaných ná