Převzetí a reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Květoslava Hlavíková - AGRI Slatinice (dále jen "AGRI" jakoProdávající"), IČ 12682462 DIČ CZ5657291310, se sídlem Slatinice 302, 783 42 Slatinice jako prodávající a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od AGRI.

Kupujícíje povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout AGRI potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy Vám stačí poúčtenka nebo číslo objednávky.

Záruka běží ode dne převzetí zboží po dobu stanovenou záručním dokumentem provázející objednané a řádně zaplacené zboží Kupujícím.

V případě vyřízení reklamace výměnou neběží nová záruka na zboží. Pokračuje původní záruka.

 

Pokud zakoupíte produkt ve stavu nový, je záruka 2 roky (výjimkou je kupující podnikatel).

Pokud zakoupíte produkt ve stavu zánovní, je záruka 21 měsíců (výjimkou je kupující podnikatel).

Pokud zakoupíte produkt ve stavu použité, je záruka na zboží 12 měsíců.

 

U zboží, které se standardně spotřebovává časem, (kosmetika, jídlo, barvy, atp.) je možné uplatnit vadu do 24 měsíců, pokud však datum spotřeby na produktu, není časově omezeno na kratší dobu. V takovém případě, je možné vadu uplatnit pouze do tohoto data.

Jestliže produkt kupujete na Firmu, nebo na IČO, pak máte možnost uplatnit vadu pouze v rozsahu měsíců, které jsou vyznačeny na faktuře vydané při odebrání zboží, nebo podle dohodnutých podmínek přímo s prodejcem AGRI (musí být písemně sepsáno v kupní smlouvě).

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje AGRI ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura, účtenka) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky je v dokumentaci vydané výrobcem, cena, množství, případně sériové číslo nebo jiné identifikační číslo vztahující se k záruční lhůtě).

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Agri v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Agri zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je:

 • u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
 • u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich pracovníků a které je takto označeno);
 • u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
 • jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba 8 dní, pokud není datum spotřeby, uváděné výrobcem na obalu nebo na prodejně Prodávajícího, kratší. Datum spotřeby uváděné na prodejně Prodávajícího je zpravidla umístěné v blízkosti prodávané zboží (stojan, chladící zařízení a jiné skladové zařízení)
 • u prodeje krmiv 3 týdny, pokud není datum spotřeby, uváděné výrobcem na obalu nebo na prodejně Prodávajícího, kratší. Datum spotřeby uváděné na prodejně Prodávajícího je zpravidla umístěné v blízkosti prodávané zboží (stojan, chladící zařízení a jiné skladové zařízení)
 • U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 • U sazenic zeleniny a květin 3 týdny, pokud není datum spotřeby či použitelnosti, uváděné výrobcem na obalu nebo na prodejně Prodávajícího, kratší. Rostlinu nelze reklamovat, pokud nebyla umístěna na vhodné stanoviště(vhodnéklimatické či půdní podmínky) či pokud byla dodržena technologie na ošetřování rostlin.
 • U rostlin, jejichž vegetační období je kratší než 24 měsíců,pokudnení datum spotřeby či použitelnosti, uváděné výrobcem na obalu, případně jiném identifikačním dokladu nebo na prodejně Prodávajícího, kratší. Jedná se například o skupiny letniček, osiv či květinových cibulí, kdy zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, stanovuje, že při koupi rozmnožovacího materiálu u jednoletých druhů, nastupuje záruční doba 1 rok. U víceletých druhů záruční doba končí jeden rok po dosažení vývojového stádia potřebného k určení pravosti odrůdy.
 • Sadba hub a houbové substráty. Houbové sadby a substráty jsou živými organismy s omezenou životností. Dodavatel garantuje dodávku životaschopného reprodukčního materiálu hub. Známkou kvality je přirozená barva podhoubí a příjemná houbová vůně. Příznakem znehodnoceného zboží je výskyt plísní. Sadby a substráty skladujte nejlépe při teplotě do 10°C v temném a čistém prostředí. V případě, že o houbovou sadbu nebude Kupující řádně pečovat, čímž způsobí odumření nebo poškození živého organizmu, v takovém případě houbovou sadbu nelze reklamovat.

Rostlinu, případně houbové substráty a houbovou sadbu nelze reklamovat, pokud nebyla umístěna na vhodné stanoviště(vhodnéklimatické či půdní podmínky) či pokud byla dodržena technologie na ošetřování rostlin. Reklamaci tak není možné uplatnit v případech, kdy rostlina bohužel odumřela v důsledku nedokonalé péče, jako je nedostatečná zálivka, přemíra hnojení, neodborné tvarování, poškození přírodními živly či látkami škodlivého charakteru. Každou vadu rostliny je proto potřeba posuzovat individuálně případ od případu.

AGRI doporučuje Kupujícímu si zboží pořádně prohlédnout (zejména kořenový bal) a poslechnout případné doporučení, jak pečovat o rostlinky případně jiné živé organizmy určené pro pěstování.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to you daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

Pokud má zboží delší záruku než 24 měsíců, míněno, že byla záruka na dokladu delší než 24 měsíců, prodávající se zavazuje k tomu, po uvedenou dobu provést bezplatnou opravu zařízení. Tyto podmínky se nevztahují na službu "prodloužená záruka" ta se řídí pouze pravidly této služby. .

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

 • Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 • Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost pásky, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.
 • Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
 • V případě zakoupení houbové sadby a substrátů AGRI doporučuje, aby Kupující neprodleně zboží umístil do prostředí, které je popisované v oddílu II. Záruka za jakost tohoto dokumentu.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail agri@agrislatinice.cz. Dále AGRI v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však AGRI možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace

AGRI doporučuje pro rychlejší vyřízení reklamace uplatnit reklamaci u autorizovaného servisu, je-li u daného typu zboží pro kupujícího dostupný.

Kupující může reklamaci uplatnit na prodejně prodávajícího.

Dále je možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího:

Květoslava Hlavíková - AGRI Slatinice

Slatinice 302

783 42 Slatinice

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).

Dále AGRI doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Agri doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Je-li však v záručním listě či v dokladu o zakoupení zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

AGRI příp. autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém Kupující předal toto zboží AGRI, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Kompatibilita

AGRI negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky AGRI, výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá

4. Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

 • Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací a péčí, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením zboží či jeho části apod.,
 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

 

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a AGRI výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

5. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady AGRI doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

 

Kupující tímto bere na vědomí, že AGRI neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. AGRI nenese odpovědnost za provedení opravy.

Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží AGRI. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je Agri oprávněna přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu

6. Zamítnutí reklamace

A. pro znečištění zboží

AGRI má právo zamítnout reklamaci zboží v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. V případě reklamace zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná.

IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady AGRI vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail

7. Společná ustanovení

AGRI vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Po vyřízení reklamace AGRI upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si AGRI právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. U zboží, které svou povahou není možno skladovat bez průběžné péče (živé organizmy), vyhrazuje si AGRI právo takové zboží prodat do 48 hodin ode dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může AGRI či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

8. Spotřební materiál a minimální životnost

Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, různé druhy osvětlení a podobné) nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití, případně v počtu vytištěných stan či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

Životnost je AGRI povinna vyznačit u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat

9. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1.11. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento Reklamační řád je k dispozici v provozovně AGRI a nebo jako dokument na www.agrislatinice.cz.