AgroBio Jarní ošetření 50ml

číslo produktu: CH3995
Cena
149
Cena EUR
5,88
Původní cena
0
Ušetříte
0
Skladem
ks
Varianty
Název Množství Kód Cena
AgroBio Jarní ošetření 50ml 50ml CH3995
149 Kč
AgroBio Jarní ošetření 50ml
Množství 50ml
Množství ks 1

Přípravek na přírodní bázi (na bázi přírodních polysacharidů). Na rostlině vytváří lepivý povlak, který rostlinám neškodí, ale škůdce zahubí.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • ovocné dřeviny (jablon) -  mšice, svilušky, štítenky, puklice
 • ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) - mšice, svilušky, štítenky, puklice

Jak jej použít?

 • aplikace postřikem brzy na jaře, 
 • jabloně - ošetřujte od rašení do růžového poupěte
 • rybíz, maliny, jahodník - ošetřujte od rašení do fáze vývoje prvních květů
 • bez zápachu
 • aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky
 • před ošetřením doporučujeme provést ověření citlivosti na menším počtu rostlin / menší ploše

Pomocný přípravek ochrany rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.

 • P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/ obal do zařízení autorizovaného na likvidaci nebezpečného odpadu nebo jej odevzdejte na místě sběru nebezpečného odpadu.