Profi Pool Multi tablety 4v1 1kg

číslo produktu: 6044
Cena
219
Cena EUR
8,87
Původní cena
0
Ušetříte
0
Skladem
ks
Varianty
Název Množství Kód Cena
Profi Pool Multi tablety 4v1 1kg 1kg 6044
219 Kč
Profi Pool Multi tablety 4v1 1kg
Množství 1kg

přípravek ProfiPOOL MULTI tablety jsou 200g pomalu rozpustné tablety určené k všestranné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen také algicid, vločkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Tablety mají baktericidní, fungicidní a algicidní účinky, likvidují bakterie, kvasinky, plísně a řasy. Obsažený vločkovač napomáhá filtrovat i velmi jemně rozptýlené nečistoty a stabilizátor chloru napomáhá snížení chlorového zápachu nad hladinou.

Návod k použití:

Po prvním napuštění bazénu proveďte počáteční ošetření bazénové vody přípravky ProfiPOOL START nebo ŠOK, stabilizujte hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4 pomocí přípravků ProfiPOOL pH PLUS nebo MÍNUS. Poté je možné přejít na pravidelnou údržbu vody pomocí ProfiPOOL MiniMULTI Tablety.

Dávkování:

Dávkujte 1 tabletu na 10m3 vody, dle teploty každých 5 – 7 dní. Pro dosažení hygienicky nezávadné a průzračně čisté vody je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 – 0,5 mg/l a hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4. Průběžně tyto hodnoty kontrolujte, zejména po delší odstávce bazénu. V případě, že hodnota chloru je vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte a vyčkejte samovolného snížení obsahu chloru. Tablety vložte do plováku nebo do skimmeru při zapnutém filtračním zařízení, nikdy nevhazujte samostatně tablety do bazénu. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Spotřebujte do data uvedeného na obale. Určeno pro neprofesionální použití.

 

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, v dobře větraných místech, mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V letním období neskladujte přípravek po delší dobu na nevětraném místě. Neskladujte při teplotě nad 25°C. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývinu chlorového plynu a tepla dostačujícího k zapálení hořlavých materiálů.

 

Obsah účinné látky: Kyselina trichlorisokyanurová (87-90-1) 840 g/kg. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Údaje pro dekontaminaci: V případě rozsypání tablety smeťte, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte. Typ přípravku: 02. První pomoc: Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Omyjte postižené místo velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka, pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa vodou. Zajistěte lékařské ošetření. Standardní věty o nebezpečnosti: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečné látky: Kyselina trichlorisokyanurová, síran hlinitý hydratovaný, síran měďnatý. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek.

Balení:

1kg

 

 

Aktuality
Kontakt

AGRI Slatinice

Slatinice 302, 783 42
Česká republika

Telefon

+420 585 944 602

Mobilní telefon

+420 605 101 061
+420 727 894 594
+420 737
748 514
e-shop

Internet


agri@agrislatinice.cz www.agrislatinice.cz

Imunoprevence