Péče o okrasný trávník  

Kvalitní sekání je základem krásného trávníku.

První sekání po výsevu provádíme na výšku zhruba 5 cm, ale ne dříve než po náležitém zakořenění trávníku tj. přibližně při výšce 10 cm. Při sekání používáme sekačku s ostrým a dobře seřízeným žacím ústrojím, aby nedošlo k poškození nově vytvořeného kořenového systému. Výšku sekání v následujících sečích postupně snižujeme až k dosažení optimální požadované výšky pro daný typ trávníku (u parkových trávníků - 15-25mm, u sportovních 30-45mm). Při seči by neměla být odstraněna více něž 1/3 výšky porostu.

Frekvence sečí trávníku je ovlivňována úrovní výživy a zavlažování. Po jarním růstu v březnu a dubnu začíná nejintenzivnější růst v období května a června. V letních měsících se díky častému suchu projevuje růstová deprese. K mírnému oživení růstu pak dochází v září. Všeobecně se však dá říci, že do časného léta sečeme nejméně 1x týdně, později 1x za dva týdny.

Aby bylo dosaženo co nejlepšího vzhledu trávníku po seči, neměli bychom nechat trávníky přerůst.

Posečená travní hmota se většinou z povrchu odstraňuje, a proto je většina sekaček opatřena sběracím košem. Používáme-li sekačku bez sběracího koše, musí se posečená tráva vyhrabávat, aby nedošlo k poškození trávníku, zvláště při větším nárůstu porostu v období intenzivního růstu.

Druhou možností je ponechání posečené trávy na trávníku, tzv. mulčování. Předpokladem správného mulčování však je časté a nízké kosení, kdy se mulčuje jen malé množství travní hmoty. Jemný mulč se pak snadno dostává do volných prostor mezi odnože rostlin trav až k půdě. Zde dochází za příznivých mikroklimatických a mikrobiologických poměrů k jeho rychlému rozložení a obohacení kořenové zóny o živiny. Tento způsob je však vhodný spíše pro trávníky krajinného typu, pro okrasné a sportovní není vhodné.

Také trávy v trávníku potřebují ke svému růstu určité množství základních živin.

Mezi ně patří zejména -  kyslík (O), vodík (H), uhlík (C), dusík (N), fosfor (P), draslík (K), hořčík (Mg) a vápník (Ca). Hlavní živiny, tj. dusík, fosfor a draslík mají být zastoupeny v poměru 6:2:3-4. Běžné roční dávky fosforu a drasla aplikujeme během měsíce září, kdy jsou vhodné vláhové i teplotní podmínky pro jejich příjem. Dusík aplikujeme v několika ročních dávkách (od časného jara do poloviny září). Jednorázová dávka dusíku by neměla překročit 5g/m2. Vápník ve formě hašeného vápna na přelomu listopadu a prosince, hořčík můžeme aplikovat celoročně.

Kapalné podzimní hnojivo FANTAZIE Trávník Podzim s PROFI efektem je speciální regenerační hnojivo, které je určeno pro dobré přezimování trávníků.

Díky vyššímu obsahu fosforu a draslíku napomáhá hnojivo k vyzrávání pletiv trav. Podporuje dobré přezimování trávníku a zvyšuje odolnost trav vůči mrazům.

Hlavní výhody kapalného hnojiva FANTAZIE Trávník Podzim s PROFI efektem:

■kvalitní kapalné podzimní trávníkové hnojivo,
■podporuje růst kořenů,
■podporuje vyzrávání pletiv = podporuje dobré přezimování trav
■podporuje schopnost odnožování trav,
■zvyšuje odolnst trav proti stresovým faktorům,
■nezasoluje půdu,
■vhodné pro podzimní výživu trávníků,
■možnost  900 ml balení s praktickým aplikátorem - možnost opakovaného použití (balení 500 ml jako náhradní náplň).

FANTAZIE - trávník podzim s profi efektem

Dostatek vody je pro vzhled trávníku jedním z nejdůležitějších faktorů.

Na druhé straně dlouhodobý přebytek vody škodí. Zavlažování plochy před vzejitím trávníku provádíme jen v nejnutnějších případech. Jsme-li přesto nuceni zavlažovat, přistupujeme k tomu tak, aby závlaha byla rovnoměrná a nedocházelo k přemisťování semen (splavení). Závlaha musí být pravidelná, aby nám naklíčená semena nezaschla. Zavlažujeme minimálně do vývoje 3 lístků trávy. Závlahu provádíme vždy večer, kdy nižší teploty v noci snižují výpar a tím je zajištěn vyšší účinek závlahy.

Regulace plevelů v trávnících je silně individuální.

Pro hráče golfu je sedmikráska chudobka na greenu určitě nežádoucím plevelem, zatímco pro chalupáře může být v trávníku jeho přirozenou okrasou. Proto k regulaci plevelů v trávníku přistupujeme individuálně, a to na základě znalostí, který plevel chceme zlikvidovat. Podle této skutečnosti pak vybíráme i herbicid. V trávníkářství jsou v současné době nejčastěji používány herbicidy na bázi účinných látek MPCA, fluroxypyr a clopyralid. Tyto přípravky a jejich kombinace jsou k dostání i v malém balení - viz KOMPLEXNÍ TRÁVNÍKOVÝ BALÍČEK.

Ochrana proti chorobám a škůdcům není jednoduchou záležitostí.

Ve fytopatologii trávníků je třeba počítat s tím, že původce onemocnění je přítomen vždycky. Projevuje se však jen tehdy, když se vyskytnou pro chorobu příznivé vnější podmínky nebo je-li travní porost z různých příčin oslaben. Mezi nejčastější onemocnění trávníku patří - plíseň sněžná, travní rzi, stéblolam, antraknóza trav a suchá skvrnitost. Ochranu proti chorobám a škůdcům je možné rozdělit do dvou typů - přímá a nepřímá ochrana. Mezi přímou ochranu patří herbicidy, fungicidy, případně další chemické přípravky. Nepřímou ochranou rozumíme správnou péči o porost. Kombinací těchto dvou typů dosáhneme zdravého trávníku. U trávníků lze doporučit preventivní ošetření fungicidy, zejména před zimou, proti fazariózam, palušce a plísní sněžné.

Obnova poškozených trávníků

Trávníky mohou časem ztrácet svoji funkčnost a estetický vzhled.

Důvody mohou být různé. Nevhodné ošetřování, poškození nadměrnou zátěží, nedostatečná výživa, poškození po zimě a jiné. Pokud to stav trávníku vyžaduje, přistoupíme regeneraci. Z trávníku odstraníme hráběmi všechnu starou trávu, aby nově zasetá semena mohla vyklíčit. Po mechanickém zásahu následuje přísev travní směsí do prořídlého mezernatého drnu popřípadě na holá místa. Travní směs použitá na dosetí by měla odpovídat původní směsi.

Pokud má trávník zcela nevyhovující druhové složení (více než 50% plevelů nebo nevhodných druhů trav, které brání jeho funkci), je účelnější přistoupit k jeho úplné obnově.